logo

Tweede AZC in gemeente Rheden? Verkennen uitgangspunten.

Zoeken naar een geschikte locatie voor 2e AZC in gemeente Rheden
Op 10 november was er een informatieavond van de gemeenteraad. Onderwerp: de uitgangspunten voor een onderzoek naar een geschikte locatie van een tweede AZC (Asiel Zoekers Centrum) in de gemeente Rheden. Rhedens Dorpsbelang was één van de insprekers met als doel aandacht te vragen bij de raadsleden voor enkele aspecten die ons allen in de gemeente aangaan. 
 
Uitgangspunten
Dat de gemeente openstaat voor een (tweede) AZC in de gemeente, was al unaniem besloten in een vorige raadsvergadering.  Doel van deze informatieavond was dat de gemeenteraadsleden met elkaar in gesprek gingen over een voorstel van B&W over de te hanteren uitgangspunten bij het zoeken naar een geschikte locatie.  Deze waren:
 
- streven naar een opvanglocatie van maximale capaciteit van 300 personen; 
- niet binnen een cirkel van  1 km van het huidige AZC in Velp en voorzieningen voor arbeidsmigranten in Velp en De Steeg;
- het onderkomen zou een stenen gebouw moeten zijn;
- geen 72-uurs opvang;
- geen andere vormen van (crisis)noodopvang.;
-geen opvang in tenten of noodgebouwen (alleen in ‘steen’).;
- statushouders mogen in tegenstelling tot voorgaand uitgangspunt in de gehele gemeente wonen.
- nader onderzoek doen naar de mogelijkheden van huisvesten van statushouders. 
 
Insprekers
Er waren die avond 8 insprekers. Onze co-voorzitter Chris van Zwam sprak als eerste in en stelde zich positief kritisch op tegen het voorliggende voorstel. Onderstaand treft u de tekst aan die hij heeft uitgesproken.
 
“Geachte raadsleden,
 
Ook Nederland heeft te maken met een toestroom van vluchtelingen. En ook de gemeente Rheden 
heeft een rol om vluchtelingen/asielzoekers fatsoenlijk te huisvesten en te verzorgen. De locatie van 
een AZC zal in zorgvuldigheid moeten worden gezocht en gekozen. Vluchtelingen dienen positief te 
worden ontvangen en behandeld. Discriminatie en onheuse bejegening van vluchtelingen dient in 
onze gemeente niet te worden geaccepteerd.
Wij hebben enkele vragen die dienen ter verduidelijking en juiste beeldvorming
 
1. Angst voor een AZC  is een slechte raadgever. Tijdige communicatie met en naar burgers bevordert een juiste beeldvorming, managet verwachtingen en voorkomt eventuele vooroordelen. Houdt daarom rekening bij het zoeken naar een locatie voor een AZC met de al dan niet terechte impact op de gevoelens van leefbaarheid en veiligheid bij de bewoners van onze dorpen. 
 
2. U geeft in uw raadsvoorstel aan dat uw communicatieplan in werking treedt nadat een keuze van een locatie door u is gemaakt.  Mag ik aannemen dat over evt. locaties daarover eerst in de gemeenteraad wordt gesproken?
 
3. In uw raadsvoorstel heeft u het over een regulier AZC. Wat wordt daarmee bedoeld? Het COA kent 2 soorten: een structureel AZC (voor een periode van 20 tot 30 jaar) of een tijdelijk AZC , voor een periode van max. 5 jaar. In beide gevallen stelt het eisen aan de locatie van een AZC. Welke termijn hanteert de gemeente Rheden?
 
4. U geeft in het raadsvoorstel aan: statushouders mogen in de gehele gemeente wonen. 
Zijn daar al afspraken over gemaakt met het COA of woningbouwcorporaties en zo ja, zijn er al woningen beschikbaar, in welke dorpen en hoeveel? En wordt met de toewijzing van woningen rekening gehouden met spreiding binnen de gemeente, zodat grote concentraties van vluchtelingen wordt voorkomen? 
 
5. U geeft in het raadsvoorstel aan, dat naar een opvanglocatie van maximaal 300 asielzoekers wordt gezocht. Wij vragen ons af of een concentratie van 300 mensen met verschillende religieuze en culturele achtergrond en problematiek, wijs is. En of een opdeling in meerdere opvanglocaties mogelijk is. Daarom willen wij u vragen daarvan de voor- en nadelen te onderzoeken.“
 
Standpunten NVU en PVV unaniem afgewezen 
Er waren meerdere insprekers, waaronder 2 leden van de Nederlandse Volk Unie (NVU) en 1 lid van de PVV. Deze hielden  een toespraak die doordrongen was van vreemdelingenhaat en/of intolerantie tegen elke vorm van opvang van vluchtelingen. Een democratisch recht om zich uit te spreken. Maar zij werden door de raadsleden verder genegeerd in het verder bevragen. De andere insprekers,   vrijwilligers van het AZC Velp en Vluchtelingenhulp Nederland,  gaven aan dat angst voor vluchtelingen ongegrond is. De ervaring leert dat de omgeving rond een AZC geen last ondervindt van deze vluchtelingen, die meestal getraumatiseerd zijn door oorlogservaringen en naar rust en vrede hunkeren.
De burgemeester gaf in haar slotwoord aan dat de meningen van 3 insprekers (van NVU en PVV) geheel niet door het gehele college en gemeenteraad worden gedeeld.
 
Mede naar aanleiding van de vragen van RD gaf Wethouder Tjebbe Vugts op vragen van de raadsleden aan dat het AZC voor max. 2 jaar zal functioneren. Er is op deze avond geen besluit genomen over de voorgestelde uitgangspunten. 
Dat geschiedt op 24 november. Mogelijk dat de uitgangspunten aan de hand van opmerkingen en suggesties tijdens de informatieavond nog op onderdelen worden aangepast.     
Wij volgen de ontwikkelingen.
 
 
Share