logo

Donderdag 23 maart 2017 algemene ledenvergadering in restaurant van Rhederhof

De Algemene Ledenvergadering vindt plaats op donderdag 23 maart 2017. Aanvang
om 20:00 uur in het restaurant van “Rhederhof” aan de Worth-Rhedenseweg 51 te Rheden.

De agenda is als volgt:
1.  Opening en welkom door de voorzitter
2.  Notulen jaarvergadering van donderdag 24 maart 2016
3.  Behandeling Jaarverslag over het verenigingsjaar 2016
4.  Financieel verslag, begroting en verslag kascommissie
5.  Benoeming reserve kascommissielid
6.  Bestuursverkiezing
7.  Vooruitblik 2017
8.  Rondvraag
9.  Sluiting
10.   Toelichting met gemeente over het vervolg op de Dorpsschouw
Blindengeleidetegels Dorpschouw
Na de vergadering zullen Dirk de Rooij en Freddy van Lee van gemeente Rheden een toelichting houden over hoe er vervolg wordt gegeven aan de Dorpsschouw die RD in 2017 heeft gehouden, en wat er van inwoners wordt verwacht.
 
U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Ook als u niet lid bent.
Share