Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dorpsschouw

Rapport met resultaten dorpsschouw aan wethouder Gea Hofstede overhandigd

Tijdens een druk bezochte jaarvergadering van onze belangenvereniging op 7 juni jl. werd de eindrapportage van de eerder dit jaar door RD gehouden dorpsschouw aangeboden aan wethouder Gea Hofstede.

Chris van Zwam, coördinator van de dorpsschouw gaf namens RD een presentatie van de resultaten en overhandigde aansluitend het eindrapport aan zowel wethouder Gea Hofstede als Freddy van Lee van de afdeling Buurtbeheer van de gemeente Rheden.

Van Zwam: “In algemene zin ziet de openbare ruimte in het dorp Rheden er redelijk tot goed uit. Maar er zijn verbeterpunten. Bewoners, woningcorporatie en de gemeente hebben allemaal een rol om hun dorp schoon, heel, veilig en mooi te houden”.

Naast de rapportage werd een lijst met locaties van de verbeterpunten in het dorp aangereikt die onder andere als werkdocument fungeert voor de afdeling Buurtbeheer.

Wij hebben er vertrouwen in dat de gemeente zoveel als mogelijk uitvoering geeft aan onze constateringen.

Wethouder Gea Hofstede: “Ik ben heel blij dat zoveel vrijwilligers energie hebben gestoken in de uitvoering van deze schouw en samen de verbeterpunten in het dorp in kaart hebben gebracht. Dat zegt heel veel over jullie betrokkenheid bij dit mooie dorp. Net als bij de vorige schouw gaan we nu bekijken welke zaken we snel kunnen oppakken en voor welke we wat meer tijd nodig hebben.”

Rol dorpsbewoners

Dorpsbewoners kunnen er zelf voor zorgen dat begroeiing in hun tuin niet over het trottoir hangt, zodat voetgangers en mensen met hulpmiddelen als rolstoel of kinderwagen een onbelemmerde doorloop hebben, maar ook dat het een verzorgde aanblik geeft.

Snel gemeld, snel hersteld

Defecten als kapotte of scheven stoeptegels en gaten in de straat die een gevaar vormen voor voetgangers en verkeersdeelnemers kunnen gemeld worden aan de gemeente zodat – indien mogelijk – snel actie kan volgen. Meldingen kunnen telefonisch ( 026 49 76 911) of Whatsapp (06 103 284 90) worden doorgegeven.

Maar het kan ook via de website van de gemeente. Zie hiervoor www.gemeente.nl onder “melding”. Een speciale App is ook beschikbaar: Fixi

De rapportage van de resultaten van de dorpsschouw kan hier worden gedownload.

Samenvatting resultaten dorpsschouw 2023

De schouw vond plaats in de maanden maart en april waarbij alle straten in het dorp zijn gecontroleerd op de thema’s schoon, heel, veilig en mooi en voor zover het de openbare ruimte betreft. Er is in hoofdzaak gekeken naar zaken waar de burger echt last van heeft.

De schouw is uitgevoerd door 10 leden van onze belangenvereniging die elke straat in het dorp hebben bezocht.

Algemene conclusie

In algemene zin ziet de openbare ruimte in het dorp Rheden er redelijk tot goed uit. Maar er zijn verbeterpunten. Bewoners, woningcorporatie en de gemeente hebben allemaal een rol om hun dorp schoon, heel, veilig en mooi te houden.

Trottoirs belangrijkste speerpunt in verbetering

De belangrijkste conclusie is dat trottoirs voor voetgangers en mensen met een rolstoel, rollator of kinderwagen moeilijk begaanbaar zijn. Het kent verschillende oorzaken, zoals veel tuinen waarbij beplanting, hagen en bomen op en boven het trottoir groeien. Soms is nog niet de helft van het trottoir begaanbaar.

Daarnaast vormen verzakte en scheve stoeptegels, in de weg staande bomen en wortelopdruk een belemmering. Een verlaagde stoeprand voor blinden en mensen met een rolstoel of kinderwagen is op meerdere hoeken van de straat in een klein deel van het dorp niet aanwezig.

De bestrating in het dorp verdient eveneens aandacht. Door schade en gepleegde reparaties aan het wegdek wordt het straatbeeld er niet beter op. De resultaten van de door de gemeente geplande weginspectie (in juni- juli a.s.) lijkt interessant om samen te evalueren.

Actieve rol voor dorpsbewoners

Voor een snelle opvolging van reparatie aan de openbare weg en het trottoir dient er beter te worden gecommuniceerd over hoe de dorpsbewoners een melding over schade kunnen doorgegeven aan de gemeente. RD pleit voor uitgifte van een sticker met informatie hoe men een melding kan doen (de app Fixi, Whatapp, website gemeente Rheden, telefoon).

Wrakken

Op enkele wegen zijn oude/defecte voertuigen langdurig geparkeerd. Ook wordt in de tuin van een woonhuis schroot opgeslagen. Het lijkt op het oneigenlijk gebruik van de openbare weg, niet toegestane activiteiten en wekken veel ergernis op bij dorpsbewoners.

Er wordt hiervoor gevraagd om een actieve rol van de afdeling “Toezicht en Handhaving”. Datzelfde geldt voor op- en over het trottoir groeiend groen.

Panden geven storend aanzien dorpsentrees

Echt storend voor het aanzien van het dorp zijn de al jaren niet bewoonde panden aan de noordelijk entree van het dorp (locatie oude apotheek) en zuidelijke entree (dichtgetimmerde panden aan de Oranjeweg). De gemeente wordt gevraagd daar aandacht aan te besteden.

Mooie plekken in het dorp

De afgelopen paar jaar zijn er ook verbeteringen aan het dorp gerealiseerd die zeker niet over het hoofd zijn gezien. Voorbeelden zijn het Dorpspark Rheden (project Zuidflank) met nieuwe brug en wandelpad langs De Laak, het vernieuwde speelterrein aan Koningsland en veiliger gemaakte spoorwegovergangen. De in onze ogen mooist onderhouden tuin was bij het pand (van de voorheen Mauritiuskerk) in de Mauritiusstraat.