Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Vervolg op rapport Dorpsschouw dorp Rheden

Inleiding

In maart en april van dit jaar hebben 10 leden van onze belangenvereniging een schouw gehouden in het openbare domein van ons dorp Rheden.

Alle straten in het dorp zijn bezocht en bekeken op de thema’s schoon, heel, veilig en mooi.

De algemene conclusie is dat het dorp er redelijk tot goed uitziet. Toch zijn er verbeteringen nodig.

Zo’n 75 situaties zijn sterk voor verbetering vatbaar.

Van de schouw is een rapport gemaakt: Deze kunt u hier downloaden en op onze jaarvergadering in mei aangeboden aan wethouder Gea Hofstede.

Onderstaand geven wij de stand van zaken aan van onze vervolgactiviteiten.

Herstel gebreken aan trottoirs

De afdeling Buurtbeheer van de gemeente gaat aan de slag met onder andere het herstellen van geconstateerde gebreken aan trottoirs. In september bespreken we met hen de tussenstand.

Handhaving door de gemeente

Wij hebben in mei een overzicht gemaakt van artikelen uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op basis waarvan de afdeling Toezicht&Handhaving (T&H) naar onze mening situaties in het dorp kan aanpakken.

Specifiek betreft het de op wisselende plekken in ons dorp aan de openbare weg geparkeerde oude voertuigen die mogelijk niet voldoen aan eisen ten aanzien van de wegenverkeerswet, de APV en milieueisen. Het overzicht is toegestuurd aan coördinerend dorpswethouder Gea Hofstede met de vraag een vervolg hierna te geven.

Deze maand hebben we een gesprek gehad met verantwoordelijk wethouder Dorus Klomberg en het hoofd van de manager van de afdeling Openbare Orde & Veiligheid over handhaving door de afdeling T&H. Het resultaat daarvan is dat de gemeente eerst nog eens de APV kritisch toetst of de betreffende artikelen een effectieve aanpak van overtreders van de geldende regels mogelijk maken of dat de APV moet worden aangepast/uitgebreid. In september as. hebben we een vervolggesprek.

Overige punten van aandacht

In september hebben we ook een vervolggesprek met voor het dorp Rheden coördinerend wethouder Gea Hofstede over diverse andere zaken die wij in het rapport hebben benoemd en die naar onze mening door de gemeente zouden moeten worden opgepakt.

Voorbeelden daarvan zijn: het ontbreken van invaliden oversteekplaatsen o.a. op de kruispunten in de Wethouder Winterinkstraat en de verbetering van het trottoir en stoepranden aan de Groenestraat vanaf het spoor. Ook het verlaten pand van de oude apotheek aan de Groenestraat en de voor sloop bedoelde woningen van Albert Heijn aan de Oranjeweg vragen aandacht. Deze panden geven het dorp een slecht aanzien.

Ook overleggen we over een door ons gewenste actieve rol van de afdeling T&H van de gemeente ten aanzien van overhangend groen dat vanuit tuinen op- en over het trottoir en zelfs de straat groeit en die een belemmering vormen voor o.a. gebruikers van rolstoel, kinderwagen en het wegverkeer.

Contact met Huurdersvereniging Rheden (HVR)

Wij hebben deze maand overlegd met “Huurdersvereniging Rheden” waar ook veel huurders van woningen van woningcorporatie Vivare in ons dorp lid van zijn. Besproken zijn onze constateringen zoals overhangend groen bij tuinen van huurwoningen. De reden van slecht onderhoud van tuinen bij sommige woningen kan divers zijn zoals: gebrek aan toezicht en handhaving, begeleiding van bewoners, leeftijd en sociale en/of andere problematiek.

Daarom hebben samen het initiatief genomen om een vervolg te organiseren met diverse partijen (gemeente, RD, HVR en woningcorporatie Vivare) die elk een eigen rol hebben in de aanpak van problemen en dit voorgelegd aan wethouder Hofstede. Zij stond hier positief tegenover. De gemeente organiseert in oktober as. een overleg.

Onderhouden en snoeien !!

Alle dorpsbewoners hebben een verantwoordelijkheid voor het schoon en veilig houden van hun woonomgeving. Huurders van woningen zijn volgens het huurcontract verplicht hun tuin te onderhouden.

Daarom doen wij een beroep op iedereen om ervoor te zorgen dat er geen beplanting, struiken en bomen op- en boven het trottoir en over de straat groeien. Houdt begroeiing zoveel mogelijk binnen de scheiding van uw tuin met het trottoir!

Tijdig en soms drastisch snoeien of verwijderen van begroeiing is bij sommige woningen zelfs noodzakelijk.

Dorpsbewoners en bezoekers die gebruik moeten maken van rolstoel of kinderwagen alsmede weggebruikers zijn u daar dankbaar voor. Zo dragen wij allemaal bij aan een veiliger en beter aanzien van de woningomgeving.

Wordt vervolgd.

Wij wensen u nog een fijne zomer toe!

Het bestuur van belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang