Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Brief inzake Haveland

Vergunningverlening

Beste bewoner, 

Met deze brief informeren wij u over het feit dat op 5 oktober 2023 twee vergunningen zijn verleend voor het realiseren van vier bedrijfsgebouwen aan de Pinkelseweg/hoek Dr. Langemeijerweg te Rheden (onderdeel Haveland). Deze vergunningen zijn op 27 februari 2023, respectievelijk 21 maart 2023 aangevraagd door de initiatiefnemers. 

Ontwikkelingen industrieterrein Haveland 
Wij sturen u deze brief omdat we eerder aangegeven hebben u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het industrieterrein Haveland. Dit omdat de gemeente zelf met een onderzoek bezig is naar de mogelijke transformatie van dit industrieterrein naar wonen/werken (zie ons persbericht van eind maart 2023). Letterlijk hebben we toen het volgende gezegd: 

De gemeente Rheden gaat een toekomstplan maken voor bedrijventerrein Haveland, dat ruimte biedt aan kleinschalige bedrijvigheid en woningbouw. Dat is de uitkomst van het dorpsgesprek dat onlangs plaatsvond met inwoners van het dorp Rheden.” 

Vergunning niet weigeren 
In datzelfde persbericht hebben we u ook gemeld dat er twee aanvragen ingediend waren voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor de hierboven genoemde bedrijfspanden. Deze aanvragen zijn getoetst aan het bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand, de Bouwverordening en het Bouwbesluit. Omdat aan de vereisten voldaan wordt, zijn we gehouden de vergunningen te verlenen en mochten we deze niet weigeren. Dan is namelijk sprake van een zogenoemde ‘gebonden beschikking’. Op 5 oktober zijn de vergunningen daarom verleend. 

Onderzoek transformatie wonen/werken gaat door 
Het verlenen van de vergunningen betekent niet dat we het onderzoek naar transformatie naar wonen/werken nu stopzetten. Dit onderzoek wordt momenteel uitgevoerd en ook gaan we een masterplan maken voor het totale gebied. Hierin gaan we een gewenst eindbeeld neerleggen, ons toekomstbeeld voor Haveland. Daarbij gaan we ook bekijken hoe we om moeten gaan met de verleende vergunningen. We voeren momenteel gesprekken met alle eigenaren over de mogelijkheden voor transformatie en zullen ook met de vergunninghouders op korte termijn verder spreken.

De afgelopen maanden hebben al verschillende gesprekken plaatsgevonden met de eigenaren en met de aanvragers van de vergunningen om onze plannen met hen te delen en te bezien of een gezamenlijk traject aan de orde zou kunnen zijn. Dit blijven we ook de komende tijd doen. 

We vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

Als u vragen hebt dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Rheden,